Welke arbeidszaken?

Bij Sanne van Bergen arbeidsrechtspecialist kunt u terecht voor alle onderwerpen op het gebied van arbeidsrecht.

van Bergen - Arbeidsrecht Opstellen of beoordelen van:
•   arbeidsovereenkomst
•   arbeidsvoorwaarden-, huis-, personeels- c.q. bedrijfsreglement
•   internet- en social mediaprotocol
•   (post)contractuele bedingen:
– non-concurrentie- en/of relatiebeding
– geheimhoudingsbeding
– boetebeding
– verbod op nevenwerkzaamheden 
– studie- en opleidingskosten
– proeftijd

van Bergen - Arbeidsrecht Advies, hulp of bijstand bij ontslag:
• ontslag met wederzijds goedvinden
– beëindigingsovereenkomst c.q. vaststellingsovereenkomst
• ontslag om bedrijfseconomische redenen
– collectief ontslag
– ontslagprocedure UWV
• ontslag bestuurder
• ontbindingsprocedure
• transitievergoeding
• opzegging / opzegtermijn / opzegverboden
• afwikkeling c.q. eindafrekening dienstverband
• ontslag op staande voet
• schorsing / op non-actiefstelling

van Bergen - Arbeidsrecht Sparren over haalbare reden voor ontslag/demotie/herplaatsing:
• diefstal en verduistering
• disfunctioneren
• geweldpleging
• seksuele intimidatie
• liefde op de werkvloer
• privacy op het werk

van Bergen - Arbeidsrecht Assistentie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid:
• loondoorbetaling
• passende arbeid
• re-integratie
• controlevoorschriften/ziekteverzuimprotocol
• ontslag wegens niet nakomen re-integratieverplichtingen
• ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

van Bergen - Arbeidsrecht Begeleiding bij trajecten:
• reorganisatie
• verbeterplan disfunctioneren
• (eenzijdige) wijziging arbeidsvoorwaarden (functie-, salaris-, standplaatswijziging)
• harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
• overgang van onderneming

van Bergen - Arbeidsrecht Meedenken en adviseren over:
• aanpassing arbeidsduur
• bedrijfsongevallen/werkgeversaansprakelijkheid
• beloningssystematiek
• cao-problematiek
• flexibele contracten/flexrecht
• loonvorderingen/achterstallig loon
• medezeggenschap/OR-vraagstukken
• slapend dienstverband
• vakantie en verlof